TEB Yardımlaşma Sandığı?!

ÖZEL HABER

Son güncelleme: 08-07-2018

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER/ YORUM

Ecz. Hakan Gençosmanoğlu

Kişisel bir öneri:

’’Eksikleri söyleyelim, ama bu çok önemli Eczacı kuruluşuna sahip çıkalım ve onu güçlendirelim...’’

Eczacıların çokça tartışma konusu olan bir kurumları var: 
 
Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı.

Meslektaşlarımız tarafından uygulamalarının çokça eleştirildiğini bildiğimiz bu kuruluş, yaygın bir kanaate göre ’’yalnızca kredi veren’’ bir kuruluştur.

Oysa öyle değil...

TEB Yardımlaşma Sandığı, zor günlerinde üyelerinin yanında olan olan (eksiklere rağmen) bir kuruluştur.

Son söz olarak söyleyeceğimizi başta söyleyelim...

Bugün için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ nin, eczacı odalarının ve eczacıların öncelikli görevlerinden biri TEB Yardımlaşma Sandığı’ na sahip çıkmak ve onu  güçlendirmek olmalıdır...

Bugün için meslektaşlarımızın, yönetimine ilişkin eleştiri haklarını kullanmakla, eksiklerini söylemekle birlikte TEB Yardımlaşma Sandığı’ na sıkı sıkıya sahip çıkmaları gerekiyor.

Sandığa üyelik zorunlu değil ancak en güçlü ve kıymetli bağ gönüllü olarak kurulan bağdır. TEB Yardımlaşma Sandığına üye olmak, üyeliğini sürdürmek, sahip çıkmak nitelikli bir bütünün parçası olabilmek, yalnız kalmamaktır.

TEB Yardımlaşma Sandığı Nedir?

Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet halinde yardım da yapan sandığın kuruluş amaçları şunlardır:

- Sandık üyelerinin tasarrufta bulunmasını sağlamak,

- Sandık üyesi olan eczacıların, sosyal ve ekonomik çıkarlarını koruyup geliştirici çalışmalarda bulunmak,

- Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak,

- Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek

Görüldüğü gibi Sandık çok önemsenecek kuruluş amaçları içermektedir.

Yardımlardan Örnekler

2018 yılında 31. 05. 2018 tarihine kadar toplam 25 kişinin ailesine 200. 000 TL ölüm yardımı yapıldı.

2018 yılında 31.05.2018 tarihine kadar 14 kişiye 61.500 TL muhtaçlık yardımı yapıldı.

2017 yılında (sigorta kapsamında olan eczanelere) herhangi bir durumda zarar gören(afet vb.) eczanelere toplamda 1.045.636 TL  ödeme yapıldı.

Eczane Paket Sigortası kapsamında 813 eczanede oluşan muhtelif hasarlar için toplam 1.680.334 TL ödeme yapıldı.

TEB Artı Sigorta

Sandık üyeleri (13.05.2016 tarihinden itibaren) TEB Artı Sigorta (TEB Bünyesinde kurulan sigorta şirketi) eli ile 100 Bin TL teminatlı Ferdi Kaza Sonucu Ölüm veya Kalıcı Maluliyet Sigortası ile sigortalanıyor. Şimdiye dek, bu sigorta kapsamında 5 kişiye ve ailelerine toplamda 423. 000 TL ödeme yapıldı. 

Bunu Biliyor muydunuz?
 
TEB Yardımlaşma Sandığı, 65 yaşını geçmiş, işi,mülkü, kendisine bakacak çocuğu olmayan ve geliri asgari ücretin altında olan eczacılara net asgari ücret tutarında emekli maaşı bağlıyor...

Böyle bir eczacı var mı? Evet. 1 Eczacı vefat ettiği tarihe kadar bu maaşı almış.
 
Aidatı Ne Kadar?
 
Şu anda:
 
Serbest eczacı- 162. 83 TL Kamu eczacısı- 81. 41 TL
 
Verilen Krediler?
 
Sandığın kredileri için teb.org.tr den bilgi edinebilirsiniz.


 
Bütün meslektaşlarıma TEB Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’ ni okumalarını öneriyorum:
 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığının yönetimi, çalışması, giriş ve yıllık aidatları ile yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliğine kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın 4078 sayılı kanun ile değişik 58fnci maddesine göre hazırlanmıştır
Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen

TEB                      : Türk Eczacıları Birliğini

Sandık                 : Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nı

Sandık Yönetimi  : Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nı yönetmekle

                               görevli olan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ni

Üye                      : 6643 Sayılı Yasanın 58fnci maddesi uyarınca Sandığa üye

                               olmak zorunda olan eczacıları ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığı’ nın Amaçları ve Üyelik Koşulları

Sandığın Amaçları

Madde 5- Yardımlaşma Sandığı’ nın amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a)  Sandık üyelerinin tasarrufta bulunmasını sağlamak,

b)  Sandık üyesi olan eczacıların, sosyal ve ekonomik çıkarlarını koruyup geliştirici çalışmalarda bulunmak,

c)  Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak,

d)  Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek
Sandığa Üye Olmak

Madde 6- (Değişik:RG-23/5/2016-29720)

6643 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre Türk Eczacıları Birliğine kayıt olurken Yardımlaşma Sandığına kayıt zorunluluğu bulunmayıp, isteğe bağlı olarak üye olunabilir.

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

Madde 7- Aşağıda belirtilmiş bulunan hallerde üyelik sıfatı sona erer:

a)  (Değişik:RG-23/5/2016-29720) Oda ve/veya sandık kaydının silinmesi suretiyle,

b)  Ölüm.

Yukarıdaki nedenlerle üyeliğin sona ermesi halinde üyelerin birikmiş paralarından varsa borçları düşürüldükten sonra kalan miktar üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde üyeye hak ettiği yasal birikimleriyle iade edilir. Üyelik ölüm ile sona ermişse, yukarıda belirtilen şekilde mirasçıları hak sahibidir
Yeniden Üye Olmak

Madde 8- Oda kaydının silinmesi suretiyle üyelikten ayrılanlar daha sonra yeniden Sandık üyesi olduklarında eski üyelikleri sırasında kazandıkları kıdem ve haklar dikkate alınmaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığının Yönetimi, Çalışma Usulleri,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Sandığın Yönetimi

Madde 9- Sandığın Yönetimi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin görevleri içindedir. Bu nedenle Sandık Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince yönetilir ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
Sandık Yönetim Çalışma Usulleri

Madde 10- Sandığı yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Merkez Heyetinin 6643 Sayılı yasada ve bu yasaya bağlı olarak çıkarılan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde belirtilen çalışma usulleridir.

Sandık Yönetiminin Görev ve Yetkileri

Madde 11- Sandık yönetiminin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a)  Türk Eczacıları Birliği adına bu Yönetmeliğin 5fnci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek,

b)  Sandığın amacına uygun olarak Türk Eczacıları Birliği adına gayrimenkuller

satın almaya, kiralamaya veya inşa ettirmeye, uhdesinde bulunan gayrimenkulleri bedelleri ve maksatlara tahsis edilmek üzere satmaya, bunlar üzerinde ayni haklar tesisine, ikraz ve istikrazda bulunmaya, sandık lehine her türlü kararlar almaya Sandık Yönetimi yetkilidir
c)  Sandığın idaresi için lüzumlu personeli  istihdam ile bu hususta gerekli masraflar yapmak,

d)  Gerekli gördüğü hallerde danışmanlar atamak, komisyonlar oluşturmak,

e)  Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinde Sandık ile ilgili alınan kararları yürütmek,

f)  Sandıkça yapılacak bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını

belirlemek,

g)  Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmanın

güçlendirilmesi hususunda uygulama biçimlerini belirlemek,

h)  Gerekli görülen illerde şubeler ve/veya temsilcilikler açmak,

i)  Ayrı bir karar defteri tutarak, Sandık ile ilgili aldığı kararları üyelerine duyurmak,

j)  Sandık yönetmeliğinde gerekli gördüğü değişiklik tekliflerini Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin onayına sunmak,

k)  (Değişik:RG-23/5/2016-29720) Sandığın gelir ve giderleri ile ilgili kayıtları tutmak,

l)  (Ek bent: R.G 14 Temmuz 1998 / 23402)Büyük Kongrede alınan karar

doğrultusunda emeklilik işlemlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak
Sorumluluk

Madde 12- Sandığı Yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin faaliyetleri açısından Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresine karşı sorumludur. Sandık çalışmaları Türk Eczacıları Merkez Heyetinin çalışma raporu içerisinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve Sandık çalışma raporu ile Sandık bilançosu ayrı bir gündem içerisinde Büyük Kongreye sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider, Hesap ve Yardımları

Gelirler

Madde 13- Yardımlaşma Sandığının gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a)  Giriş ve Yıllık Aidatlar

b)  Diğer Gelirle
Giriş ve Yıllık Aidatlar

Madde 14- (Değişik:RG-23/5/2016-29720)

Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığına öder. Yıllık aidat, üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Şubat ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince bağlı bulundukları Oda tarafından yasal işlem yapılır.
Diğer Gelirler

Madde 15-Amacın gerçekleştirilmesi sonucu elde edilecek her türlü gelir, diğer gelirleri teşkil eder.

Giderler

Madde 16- Sandığın yönetim ve personel giderleri ile amaçlar doğrultusunda yapılan bağışlar, yardımlar ve tahsisler ile benzeri giderler Sandığın giderlerini teşkil eder.

Hesaplar

Madde 17-Sandığın Hesapları ayrıca tutulur ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin bilançosu içinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

Yardımlar

Madde 18- Verilme biçimleri ile limitleri Sandık Yönetimi tarafından her takvim yılı için belirlenen ve üyelere duyurulan yardımlar şunlardır:

a)  Ölüm Yardımı

b)  Muhtaçlık Yardımı

c)  Afet Yardım
 
Ölüm Yardımı

Madde 19- Üyenin ölümü halinde yapılan yardımdır. Varsa ölen üyenin noter kanalıyla Sandığa bildirdiği kimseye, yoksa veraset ilamı gereğince mirasçılarına yapılır. Madde 7fde belirtildiği şekilde tahsil edilemeyen borçları varsa, bu miktar ölüm yardımından düşülür. Haklarında yapılan kanuni takibata rağmen üç senedir Sandığa olan borcu tahsil edilememiş üyeye ölüm yardımı yapılmaz. Üyenin kimsesi yoksa cenazesi birinci sınıf törenle Sandık tarafından kaldırılır ve kabri yaptırılır.
 
Muhtaçlık Yardımı

Madde 20- Üyenin bağlı olduğu eczacı odası tarafından bildirilmek şartıyla Sandık  Yönetimince kabul edilebilecek bir ihtiyaç nedeniyle yapılan yardımdır.

Afet Yardımı

Madde 21- Üyenin ya da işyerinin maruz kaldığı deprem, sel, seylap,  dahili ya da harici su basması, yangın, yer kayması ve bu gibi elde olmaksızın meydana gelen durumlarda yapılan yardımdır.

Sosyal ve Ekonomik Dayanışma

Madde 22- Sandık üyeleri arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kimlere, ne şekilde yardım yapılacağı ve karşılığının ne şekilde geri alınacağı Sandık Yönetimince belirlenir ve üyelere düzenli bir biçimde duyurulur.

Bağış ve Yardımların Miktarı

Madde 23- Bu Yönetmelikte belirtilen bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını ve verilme koşullarını belirlemeye Sandık Yönetimi yetkilidir
Yardımlar için Başvuru Süresi

Madde 24- Üye veya hak sahipleri kendilerine yardım yapılmasını gerektirecek halin oluşmasından itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmayıp gerekli belgeleri Sandık Yönetimine sunmadıkları taktirde haklarını kaybederler.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 25- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 4 Ocak 1996 gün ve 22513 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.

Eczacının Sesi/ Özel Haber


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim