İlaç Fiyat Kararnamesi' nde eczacı yasal karlılıkları baremlerine revizyon (artırıldı) yapıldı. Düşük fiyatlı ürünlerin fiyatlarında kısmi artışa (zam) gidildi. Kararlar 14 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar

Değerli Üyelerimiz, 14 Mart 2023 tarih ve 32132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6932 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklik aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(13) Ülkemizde halihazırda perakende satışı bulunan veya perakende satış fiyatı talep edecek olan ithal ürünlerin, kaynak ürünlerin on ikinci fıkra kapsamında tespit edilemediği durumlarda, herhangi bir ülkede perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla satışa sunulan ürünün depocuya satış fiyatı, gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınır.

(14) Ülkemizde referans ürünü bulunmayan veya ülkemizde bulunan referans ürünü kaynak ürün olarak alınamayan imal eşdeğer ürünler için kaynak ülke araştırması yapılmaz. Halihazırda maliyet kartı ile fiyatlandırılmış olup ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal eşdeğer ürünler için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yeniden referans ürün araştırması yapılmaz veya kaynak ülkelerde kaynak fiyat tespit edilmesi halinde bu fiyat hesaplamalarda dikkate alınmaz."

MADDE 2- Aynı Karatın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 2 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak. depocu ve eczacı kar oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

MADDE 3- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- (1) Geri ödemesiz ürünler hariç olmak kaydıyla, Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ve Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 55,90 TL (55,90 TL dahil değil) altında olan ürünler için Depocuya Satış Fiyatına;

a) Mevcutta Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 37,10 TL ve altında olan ürünlere; 37,10 TL'yi aşmayacak şekilde,

b) Mevcutta Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 37,11 TL (dahil) ile 55,89 TL arasında olan ürünlere; 55,89 TL'yi aşmayacak şekilde,

4 TL'ye kadar artış verilir.

Fiyat korumalı ürünlerde 37,10 TL ve altında, diğer ürünlerde 19,39 TL altında olan ürünlere verilen bu artış mahsuplaşma işleminden muaf tutulur. Fiyat korumalı ürünlerde 37,11 TL ile 55,89 TL arasında, diğer ürünlerde 19,39 TL ile 55,89 TL arasında olan ürünlere verilen bu artış gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde mahsuplaşma işleminden muaf değildir."

MADDE 4- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi kapsamında Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesine eklenen on üçüncü fıkra, 9/11/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

DUYURU BAĞLANTISI: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230314-1.pdf

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat