Türk Eczacıları Birliği (TEB) 25 Ağustos 2021 tarihinde bir açıklama yaparak konuya dikkat çekti ama kimse üzerinde durmadı…

Günlük dertlerle öylesine yoğruluyoruz ki!..

Galiba kimseyi de ilgilendirmedi.

Açıklamanın özü şu:

“20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkileri kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, sendika, dernek ve vakıfların her türlü ortaklık ve iştiraklerini de kapsayacak şekilde bir kez daha genişletilmiştir.”

Yani?..

Sınırsız bir Denetleme Yetkisi (!) ve istenirse yine sınırsız bir görevden alma yetkisi…

Kime?

Devlet Denetleme Kurulu’ na.

Ne ile?

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile.

Peki, geldiler denetleme yapıyorlar, seçilmişleri hangi şartlarda görevden alabilirler?

Seçilmiş yöneticilerin görevden alınabilmesiyle ilgili hüküm şöyle…

“Görevden uzaklaştırma

MADDE 6- (1) Grup başkanı;

a) Denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan,

b) Görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan,

c) Suç delillerini karartacağı anlaşılan,

ç) Kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilir veya bu tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin gerekçeli yazı, görevden uzaklaştırılanın atamaya

yetkili amirine, Kurul Başkanına ve diğer ilgililere bildirilir.

(3) Denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma gerekçesinin ortadan kalkması, denetlemeler

sonunda suç işlendiğinin belirlenememesi veya disiplin yönünden memurluktan çıkarma dışında bir

ceza önerilmesi halinde, ilgili denetim veya soruşturma grubunca hazırlanacak yazı veya rapor üzerine, görevden uzaklaştırılan, atamaya yetkili amir tarafından derhal görevine başlatılır.

(4) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulamasına ilişkin iş ve işlemler öncelikle tamamlanır”

Yaaa işte böyle!

Eczacı Odaları…

Türk Eczacıları Birliği…

Pamuk ipliğiyle bağlı meslek örgütlerimiz var aslında…

Bir “üflemeye” bakar…

Giderek daha da otoriterleşen ve hukukun görmezden gelindiği bir iklimde biraz daha fazla “akıllı” olmak gerekmez mi?

İLETİŞİM İÇİN:

h.gencosmanoglu@eczacininsesi.com

gencosmanogluhakan@gmail.com

https://www.facebook.com/HakanGencosmanogluDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat