Primer Tanılar Listesi

Son güncelleme:10-01-2019

01.06.2019 Tarihi itibarı ile İdrar ve dışkı kontrolüne engel olabilecek Primer Tanılar listesi:  

 

C41.4    Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı 

C61       Prostat malign neoplazmı  

C67.0    Mesane trigonu malign neoplazmı 

C67.1    Mesane kubbesi malign neoplazmı 

C67.2    Mesane yan duvarı malign neoplazmı 

C67.3    Mesane ön duvarı malign neoplazmı 

C67.4    Mesane arka duvarı malign neoplazmı 

C67.5    Mesane boynu malign neoplazmı 

C67.6    Üreterik orifis malign neoplazmı 

C67.7    Urakus malign neoplazmı 

C67.8    Mesane overlapping lezyonu 

C67.9    Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış 

C68.0    Üretra malign neoplazmı 

C68.1    Paraüretral bez malign neoplazmı 

C68.8    Üriner organların overlapping lezyonu 

C68.9    Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış 

C71.9    Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış 

C72.0    Spinal kord malign neoplazmı 

C72.1    Kauda equina malign neoplazmı 

C72.5    Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış 

C72.8    Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının 

C72.9    Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış 

D43.0   Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmısupratentorial 

D43.1   Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmıinfratentoryal 

D43.2   Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış 

D43.3   Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı 

D43.4   Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı 

D43.7   Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı 

D43.9   Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış 

D46.0   İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde 

D46.1   İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte 

D46.2   İnatçı anemi, blastların baskın olduğu 

D46.3   İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu 

D46.4   İnatçı anemi, tanımlanmamış 

D46.7   Myelodisplastik sendromlar, diğer 

D46.9   Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış 

E79.1   Lesch-Nyhan Sendromu 

E80.0    Herediter eritropoetik porfiri 

E80.1    Porfiri kutena tarda 

E80.2    Porfiri, diğer 

E80.3    Katalaz ve peroksidaz defektleri 

E80.4    Gilbert sendromu 

E80.5    Crigler-Najjar s sendromu 

E80.6    Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları 

E80.7    Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış 

F00.1*  Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1†) 

F01.0    Akut başlangıçlı vasküler bunama  

F01.1    Multipl enfarktlı bunama  

F01.2    Subkortikal vasküler bunama  

F01.3    Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama  

F01.8    Vasküler bunamalar, diğer  

F01.9    Vasküler bunama, tanımlanmamış  

F02.0*  BunamaPick hastalığında (G31.0†) 

F02.1*  BunamaCreutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0F02.1*) 

F02.2*  BunamaHuntington hastalığında (G10†) 

F02.3*  Bunama, Parkinson hastalığında (G20†) 

F02.4*  Bunama, İnsan immün yetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0†) 

F02.8*  Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

F03       Bunama, tanımlanmamış  

F71.0    Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum 

F71.1    Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma 

F71.8    Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer 

F71.9    Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan 

F72.0    Ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiçhiç yok veya minimum 

F72.1    Ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma 

F72.8    Ağır zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer 

F72.9    Ağır zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan 

F73.0    Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum 

F73.1    Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma 

F73.8    Çok ağır  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer 

F73.9    Çok ağır  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan 

F78.0    Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum 

F78.1    Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma 

F78.8    Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer 

F78.9    Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan 

F79.0    Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum 

F79.1    Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma 

F79.8    Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer 

F79.9    Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan 

F84.0    Çocukluk otizmi 

F84.1    Atipik otizm 

F84.2    Rett Sendromu 

F84.3    Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu 

F84.4    Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk 

F84.5    Asperger sendromu 

F84.8    Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer 

F84.9    Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış 

G11.1   Erken başlangıçlı serebellar ataksi  

G12.0   İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman] 

G12.1   Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer 

G12.2   Motor nöron hastalığı 

G12.8   Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer 

G12.9   Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış  

G20      Parkinson hastalığı 

G21.0   Malign nöroleptik sendrom 

G21.1   İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer 

G21.2   Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı 

G21.3   Postensefalitik parkinsonizm 

G21.8   Sekonder parkinsonizm, diğer 

G21.9   Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış 

G30.0   Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı 

G30.1   Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı 

G30.8   Alzheimer hastalığı, diğer 

G30.9   Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış 

G35      Multipl Skleroz 

G37.3   Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında 

G46.0*  Orta serebral arter sendromu (I66.0†) 

G46.1*  Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) 

G46.2*  Posterior serebral arter sendromu (I66.2†) 

G46.3*  Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†) 

G46.4*  Serebellar felç sendromu (I60-I67†) 

G46.5*  Saf motor laküner sendrom (I60-I67†) 

G46.6*  Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†) 

G46.7*  Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†) 

G46.8*  Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†) 

G61.0   Guillain-Barre sendromu 

G80.9   Serebral palsi, tanımlanmamış 

G81.0   Flaksid hemipleji 

G81.1   Spastik hemipleji 

G81.9   Hemipleji, tanımlanmamış 

G82.0   Flaksid parapleji 

G82.1   Spastik parapleji 

G82.2   Parapleji, tanımlanmamış 

G82.3   Flaksid tetrapleji 

G82.4   Spastik tetrapleji 

G82.5   Tetrapleji, tanımlanmamış 

G83.4   Kauda Equina sendromu 

G90.3   Multi-sistem dejenerasyon 

G91.0   Komunikan hidrosefali 

G91.1   Obstrüktif hidrosefali 

G91.2   Normal-basınçlı hidrosefali 

G91.3   Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış 

G91.8   Hidrosefaliler, diğer 

G91.9   Hidrosefali, tanımlanmamış 

G93.1   Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış 

G93.4   Ensefalopati, tanımlanmamış 

G95.8   Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış 

I63.9    Serebral enfarktüs, tanımlanmamış 

I67.0    Serebral arterlerin diseksiyonurüptüre olmamış 

I67.1    Serebral anevrizma, rüptüre olmamış 

I67.2    Serebral ateroskleroz 

I67.3    İlerleyici vasküler lökoensefalopati 

I67.4    Hipertansif ensefalopati 

I67.5    Moyamoya hastalığı 

I67.6    Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu 

I67.7    Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış 

I67.8    Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış 

I67.9    Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış 

K50.0    Crohn hastalığı, ince barsak 

K50.1    Crohn hastalığı, kalın barsak 

K50.8    Crohn hastalığı, diğer 

K50.9    Crohn hastalığı, tanımlanmamış 

K51.0    Ülseratif (kronik) enterokolit 

K51.1    Ülseratif (kronik) ileokolit 

K51.2    Ülseratif (kronik) proktit 

K51.3    Ülseratif (kronik) rektosigmoidit 

K51.4    Kolon psödopolipozisi 

K51.5    Mukozal proktokolit 

K51.8    Ülseratif kolit, diğer 

K51.9    Ülseratif kolit, tanımlanmamış 

K52.0    Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı 

K52.1    Toksik gastroenterit ve kolit 

K52.2    Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit 

K52.8    Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan 

K52.9    Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış 

K62.2    Anal Prolapsus 

K62.3    Rektal Prolapsus 

M47.0*  Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*) 

M47.1   Spondiloz, diğer myelopati ile 

M47.2   Spondiloz, diğer radikulopati ile 

M47.8   Spondiloz, diğer 

M47.9   Spondiloz, tanımlanmamış 

M48.0   Spinal Stenoz 

M51.0†  Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*) 

M51.1   Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile 

M51.2   İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış 

M51.3   İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış 

M51.4   Schmorl nodülleri 

M51.8   İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmış 

M51.9   İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış 

N31.0    Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış 

N31.1    Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış 

N31.2    Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış 

N31.8    Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları 

N31.9    Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış 

N32.0    Mesane boynu obstrüksiyonu 

N32.1    Vezikointestinal fistül 

N32.2    Vezikal fistül, başka yerde sınıflanmamış 

N33.8    Mesane Bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

N35.0    Posttravmatik üretra darlığı 

N35.1    Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış 

N35.8    Üretral darlıklar, diğer 

N35.9    Üretral darlık, tanımlanmamış 

N40.1    Prostatın Büyümesi (Benıgn) 

N82.0    Vezikovajinal fistül 

N82.3    Vajinanın kalın barsağa fistülü 

O66.3   İlerlemeyen doğum, diğer fetüs anormalliklerinden dolayı 

Q05.0   Servikal spina bifida, hidrosefali ile 

Q05.1   Torasik spina bifida, hidrosefali ile 

Q05.2   Lumbar spina bifida, hidrosefali ile 

Q05.3   Sakral spina bifida, hidrosefali ile 

Q05.4   Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ile 

Q05.5   Servikal spina bifida, hidrosefali olmadan 

Q05.6   Torasik spina bifida, hidrosefali olmadan 

Q05.7   Lomber spina bifida, hidrosefali olmadan 

Q05.8   Sakral spina bifida, hidrosefali olmadan 

Q05.9   Spina bifida, tanımlanmamış 

Q06.0   Amiyelia 

Q06.1   Spinal kord hipoplazi ve displazisi 

Q06.2   Diastematomyeli 

Q06.3   Konjenital kauda ekuina malformasyonu, diğer 

Q06.4   Hidromyeli 

Q06.8   Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları 

Q06.9   Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış 

Q42.0   Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozufistüllü 

Q42.1   Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozufistülsüz 

Q42.2   Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozufistüllü 

Q42.3   Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozufistülsüz 

Q42.8   Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu 

Q42.9   Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmının 

Q43.1   Hirschsprung hastalığı 

Q43.2   Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları 

Q43.6   Rektum ve anüsün konjenital fistülü 

Q43.7   Persistan kloaka 

Q52.2   Konjenital rektovajinal fistül 

Q62.3   Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri 

Q64.1   Mesane ekstrofisi 

Q64.2   Konjenital posterior üretral valv 

Q64.3   Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu 

Q76.4   Vertebranın diğer konjenital malformasyonlarıskolyoz ile birlikte olmayan 

Q89.8   Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmış 

S06.9    Kafa içi yaralanma, tanımlanmamış 

S14.0    Servikal spinal kord konküzyon ve ödemi 

S14.1    Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları 

S14.2    Servikal omurga sinir kökü yaralanması 

S14.4    Boyun periferik sinirleri yaralanmaları 

S14.5    Servikal sempatik sinir yaralanması 

S14.6    Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları 

S24.0    Torasik spinal kord konküzyon ve ödemi 

S24.1    Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları 

S24.2    Torasik omurga sinir kökünün yaralanması 

S24.3    Toraks periferik sinirlerinin yaralanması 

S24.4    Torasik sempatik sinirlerin yaralanması 

S24.5    Toraks diğer sinirlerinin yaralanması 

S24.6    Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması 

S34.0    Lomber spinal kord konküzyon ve ödemi 

S34.1    Lomber spinal kord diğer yaralanması 

S34.2    Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması 

S34.3    Kauda ekuina yaralanması 

S34.4    Lumbosakral pleksus yaralanması 

S34.5    Lombersakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması 

S34.6    Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması 

S34.8    Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması 

S37.2    Mesane yaralanması 

T09.3    Spinal kordun yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T91.0    Boyun ve gövdenin yüzeyel yaralanma ve açık yarasının sekeli 

T91.1    Omurga kırığı sekeli 

T91.2    Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli 

T91.3    Spinal kord yaralanması sekeli 

T91.8    Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli 

T91.9    Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli 

Z51.0    Radyoterapi Dönemi  

Z51.5    Palyatif bakım 

 


Sosyal Güvenlik Kurumu


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.