YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ-3-

Son güncelleme:16-01-2013

ECZACININ SESİ

3. BÖLÜM

 

Yeni SUT değişiklikleri 10 OCAK 2013 tarihinde yayınlandı.

 

6.2.32. Kontrast maddeler

Başlık değişti.  (Yürürlük Tarihi: 18.01.2013)

 

dördüncü fıkra eklenmiştir.

 

 (4) Gadobutrol: Sadece karaciğer ve böbrek manyetik rezonans incelemelerinde kullanılır.

 

 

6.2.33. Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

(Yürürlük Tarihi: 18.01.2013)

 

6.2.33.1. Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri

 

(1) Pegaptanib Sodyum, Ranibizumab ve Vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.

 

Rapora eklenir çıkarılarak, raporda belirtilir denmiştir.

 

(2) Ranibizumab; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

 

"(2) Pegaptanib sodyum ömür boyu; her bir göz için en fazla 7 enjeksiyon uygulanır." ifadesi çıkarıldı.

 

(3) Bu grup ilaçlar ardışık ya da kombine olarak kullanılamayacaktır.

(4) Bu grup ilaçlar 1.1.2011 tarihinden itibaren yalnızca ayaktan tedavi kapsamında ödenecektir (Depocu satış fiyatlı ürünler hariç).

 

6.2.33.2. Retina ven dalı tıkanıklığı (RVDT) ve santral retinal ven tıkanıklığında (SRVT) ilaç kullanım ilkeleri (yeni eklendi.)

 

(1) Deksametazon intravitreal implant; her bir uygulama için; makula ödemi olan hastanın anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT) varlığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır. Görme keskinliği 0.5 ve altı ve/veya OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(2) Her bir göz için yılda maksimum 2 uygulama yapılır.

(3) 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.

 

 

6.2.41. Parenteral Demir Preparatları Kullanım İlkeleri (Yürürlük Tarihi: 18.01.2013)

 

birinci fıkrasına eklendi.

 

8-Demir eksikliği anemisi bulunan (saturasyon <%20 ve/veya ferritin <100 mcg/l) evre III,IV,V kronik böbrek hastaları

9-Periton diyaliz hastalarının anemisi,

10-Postpartum dönemde gözlenen anemi,

11-Cerrahi öncesi ve sonrası gözlenen anemi,

12-Kansere bağlı anemi,

13-KKY hastalarının anemisi,

14-Prediyaliz (hemodiyaliz ve periton diyaliz öncesi son dönem [evre V] KBY hastaları) hastalarının anemisi,

 

6.4.2. Eşdeğer İlaç Uygulaması  

 

dördüncü fıkra eklendi. (Yürürlük Tarihi: 18.01.2013)

 

(4) Faktörler, plazma kaynaklı ve rekombinant kaynaklı ürünler olarak aynı fiyat karşılaştırması temelinde ancak eczane ikamesi açısından ayrı eşdeğer gruplarda değerlendirilir.

6.7. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilmesi ve Hemofili Hastalarının Bildirim Zorunluluğu  (Yürürlük Tarihi: 18.01.2013)

 

(6) Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak, acil hallerde kullanılması zorunlu olan ürünlerden yalnız tetanos ve anti D immünglobulinleri ile larenks ödemi ile başvuran herediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörleri için (eklendi) sağlık kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır. Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu gerekli değildir. Yeterli uzman hekimi olmayan yerlerde, çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için yalnız kuduz ve tetanos immunglobulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri reçetesine yazılabilir.

7.1. Tıbbi malzeme temin esasları

 

yirmi dokuzuncu fıkrasına ek yapıldı. (Yürürlük Tarihi: 01.01.2013)

 

(29) Yirmisekizinci fıkrada yer alan göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, kadın doğum ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren Kurumca karşılanmaz.

Ancak bu branş listelerinde birden fazla branşta kullanılan tıbbi sarf malzemeleri (eldiven, sütur, sonda vb.) yer almamakta olup, söz konusu malzemelerin kullanıldığı branştan fatura edilmesi halinde SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. (Eklendi.)

 

EK-2/A

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI  (Yürürlük Tarihi: 18.01.2013)

a) “Antiviral İlaçlar” başlıklı (11) numaralı maddesinin A alt bendine 13 numaralı satır eklenmiştir.

13

Etravirin

Daha önce antiretroviral tedavi görmüş ancak direnç (virolojik yanıtsızlık [viral yük >50 kopya /ml] ve/veya uygun direnç testleriyle belirlenmiş) gelişmiş erişkin hastalarda; enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden bu hekimlerce veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

 

b) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (7) numaralı alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

7

Mülga

Mülga

 

c) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (8) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8

Allantoin+ heparin+extractum cepae içeren kombine preparatlar

Plastik cerrahi veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerince reçetelenir.

 

ç) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (23) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

23

H.Pylori eradikasyon tedavi paketi

Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir (Levofloksasin etken maddesini içeren tedavi paketlerinde ayrıca antibiyogramla klaritromisin ve metronidazole direnç varlığını gösterir antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).

 

d) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (26) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

26

Doksofilin (kombinasyonları dahil)

Göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

 

EK-2/B

SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ

 

(54) numaralı madde eklendi. (Yürürlük Tarihi: 18.01.2013)

 

54.Amantadin Sülfat İV Formları

 

 

EK-2/C

AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ

(Yürürlük Tarihi: 18.01.2013)

 

 

(11) inci madde değişti.

11.Palonosetron HCL (her kür için bir flakon), Granisetron, Ondansetron, Tropisetron

 

(50) nci madde değişti.

50. Amantadin Sülfat oral formları (eklendi) (İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda profilaktik olarak; 7 yaş altı ve 65 yaş üstü veya Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olan veya immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda) bu hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile erken aşılamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan kullanım süreleri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna istinaden uzman hekimler tarafından reçetelenmesi) (Parkinson endikasyonunda 6.2.36 maddesi esaslarına göre)

 

(55) numaralı madde düzenlendi.

55. Deksametazon intravitreal İmplant (Gözün posterior segmentinde kendisini non-infeksiyöz üveit şeklinde gösteren enflamasyonunda 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir. Her bir göz için yılda maksimum 2 uygulama yapılır.)

 

(56) numaralı madde düzenlendi.

56. Gliserol+sorbitol içeren laksatifler (Tetrapleji, hemipleji, parapleji ve spinal kord yaralanmalarına bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu durumlarında, gastroenteroloji ve nöroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerin birlikte yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)

 

(57) numaralı madde eklendi.

57. Risperidon ve paliperidonun parenteral formları (Psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilebilir.)

 

EK: SGK DUYURUSU

38.A.00.003981
16.01.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 15.01.2013 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile;
10.01.2013 tarihli, 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" metninde yapıldığı belirlenen maddi hatanın uygulamada sıkıntı yaratmaması amacıyla bu duyuru metnine ihtiyaç duyulduğu;

Söz konusu Tebliğin;

1)Madde 5’de "(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise Ek:2/B hükümlerine göre reçete edilebilir." şeklinde yer alan hükümde sehven yazılan "Ek:2/B" ifadesi "Ek:2/C" olarak,

2)Madde 24’de "Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi’ne (Ek-2/B)" ilave şeklinde ifade edilen (55) numaralı madde, Ek:2/C listesinin (57) numaralı maddesi olarak işlem görecek olduğu, eczane provizyon sistemininde bu doğrultuda kurgulandığı,

3) 10/01/2013 tarihli ve 28524 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" in 35 numaralı maddesinin (b) fıkrasında yer alan "26 ila 34 üncü maddeler" ifadesinin, Tebliğin 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddelerini kapsamakta olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 


Eczacının Sesi


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim