YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ-2-

Son güncelleme:14-01-2013

ECZACININ SESİ

2. BÖLÜM

 

 

Yeni SUT değişiklikleri 10 OCAK 2013 tarihinde yayınlandı.

6.2.9.A- Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri

6.2.9.A-1- Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi endikasyonunda

birinci fıkrası değiştirildi. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

(1) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl’ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda tedaviye devam edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede belirtilir. Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.

 

6.2.9.A-2- Myelodisplastik sendrom endikasyonunda

birinci fıkrası değiştirildi. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

(1) Hemoglobin değeri 11 gr/dl’nin, blast oranı %5’in ve serum eritropoietin düzeyi 500mu/ml’nin altında olan hastalarda tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 12 gr/dl’dir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Maksimum doz haftada 900 IU/kg’ıaşmamalıdır. Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Hemogram sonuç belgesi tarihi ve sonucu reçetede belirtilir.(düzenlendi)

Tarih ve sonuç reçeteye yazılması yeterli, belge eklenmesi kaldırıldı.

6.2.9.B–Sevelamer ve alüminyum klorür hidroksit (eklendi) kullanım ilkeleri (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

(1) Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış olması ve bu hususun raporda belirtilmiş olması gerekir. Bu süre sonunda:

     a) Kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya

     b) PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan adinamik kemik hastalığı olguları veya

    c) Hastanın Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve fosfor çarpımı 55’in üzerinde olan veya

    ç) Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pg/ml ve üzerinde olan, hastalarda tedaviye başlanır.

(2) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki durumlardan sevelamer veya alüminyum klorür hidroksit kullanımını(eklendi) gerektiren durumun belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.

(3) Her reçetede fosfor düzeyini gösterir son 1 ay içinde yapılmış tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu belirtilir.(düzenlendi). Bir defada en fazla (birer aylık dozda) bir kutu ilaç verilir. Fosfor düzeyi 3.5mg/dl’nin altında olduğu durumlarda tedavi kesilir.

(4) Fosfor düzeyinin 3.5mg/dl’nin üzerine çıkması durumunda tedaviye ilk başlama kriterleri aranarak tekrar başlanabilir

Tarih ve sonuç reçeteye yazılması yeterli, belge eklenmesi kaldırıldı.

 

6.2.10.C-Mukopolisakkaridoz Tip I, II ve VI (Glikozamınoglikan) Hastalığı tedavi esasları

6.2.10.C.1-Enzim Tedavisine Başlama ve Sonlandırma Kriterleri

(c), (ç) ve (d) bentleri değiştirildi. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

 

c) 24 ayın bitiminden 72 ayın sonuna kadar olan hastalarda; “Denver Gelişim Envanteri” veya “Ankara Gelişim Envanteri” uygulanarak hastanın zihinsel gelişim durumu değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre ileri derecede zeka özrü saptanmayan hastalarda tedaviye başlanır. İleri derecede zekâ özrü saptanan hastalarda tedaviye başlanmaz.

"tedavi başlanmış ise sonlandırılır" kısmı kaldırıldı.

 

ç) 72 ay üzeri hastalarda; “Çocuklar İçin Weshcler Zekâ Ölçeği” (WISC-R) testine göre IQ seviyesi 50 (yeni) ve üzerinde olanlarda tedaviye başlanır. Bu testin çeşitli nedenlerle uygulanamaması durumunda “Denver Gelişim Envanteri” uygulanır. Buradaki sonuç -2 SD nin altında değilse tedavi başlanır.

 

 

d) Erişkin hastalarda WAIS (değişti) testine göre tespit edilen IQ seviyesi 60 ve üzerinde olanlara tedavi başlanır.

 

6.2.13.E-2- Kronik Hepatit C tedavisi

altıncı fıkra eklendi. (Yeni ek) (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

(6) Kompanse sirozu olan genotip I hastalarda (karaciğer biyopsisinde ISHAK skoruna göre evre 4 ve üzerinde olanlar veya trombosit sayısı 100.000 altında olanlarda veya protrombin zamanı kontrolün 3 saniye üzerinde olanlar) peginterferon + ribavirin + telaprevir tedavisi başlanabilir. Tedavi süresi 48 haftadır. Telaprevir 12 haftadan daha uzun süre kullanılamaz.

 

6.2.13.E-3- Erişkin Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi

ikinci ve üçüncü fıkrası değiştirildi. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

 

(2) İnterferon veya pegileinterferonmonoterapisi alan ve cevapsız olan hastalarda tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak pegileinterferon + ribavirin tedavisi verilebilir.

 

(3) İnterferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin tedavisine cevap veren ancak nüks etmiş (tedavi bitiminde HCV RNA (-) olan ancak izleminde HCV RNA yeniden pozitifleşen) hastalarda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tedavi şemalarından yalnızca biri kullanılabilir.

   a) Yeniden interferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin tedavisi alabilirler. 16. haftadan sonra tedavinin sürdürülebilmesi için 12. haftada bakılan HCV RNA (-) ya da 2 log (100 kat) azalmış olmalıdır. Tedavi süresi 48 haftayı geçemez.

   b) Pegileinterferon + ribavirin + telaprevir (üçlü) tedavisi alabilirler. Bu hastalarda tedavinin  4. haftasında HCV RNA bakılır.

   1- Tedavinin 4. haftasında bakılan HCV RNA (-) ise üçlü tedavi 12 haftaya, devamında pegileinterferon + ribavirin ile tedavi toplam 24 haftaya tamamlanır.

   2- Tedavinin 4. haftasında bakılan HCV RNA (+) ise üçlü tedavi 12 haftaya, devamında pegileinterferon + ribavirin ile tedavi toplam 48 haftaya tamamlanır. Ancak tedaviye başlandıktan sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeyleri 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28. hafta sonunda kesilir.”

 

6.2.15.A – Klopidogrel (kombinasyonları dahil)(eklendi)

Üçüncü fıkrası değiştirildi. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.

"ve gastrointestinal intoleransı olduğu raporda belirtilen" kısmı yani GIS intoleransı kaldırıldı.

6.2.15.C- Ivabradin

ikinci fıkra eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

 

(2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon fraksiyonu %45 in altında olan hastalarda aşağıdaki durumlarda en az bir kardiyoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir;

   a) Beta blokör tedavisi altında olup halen kalp hızı yüksek seyreden veya

   b) Beta blokör kontrendikasyonu olan veya

   c) Beta blokör tedavisine intoleransı olan.

 

 

6.2.17.A- Osteoporoz

birinci ve ikinci fıkrası değiştirildi. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

 

 

(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.

 

(2) Osteoporozda ilaç tedavisi, düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde yapılan KMY ölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz. KMY ölçümünün tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir. KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan, her iki kalçasında da protez olan hastada vertebra ya da ön koldan yapılabilir.”

 

"KMY ölçümünün bir örneği reçeteye eklenir" kısmı kaldırıldı.

 

6.2.28.A–Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)

Başlığa ek yapıldı. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

 

.....


Eczacının Sesi


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim