YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ-1-

Son güncelleme:12-01-2013

ECZACININ SESİ

1. BÖLÜM

 

Yeni SUT değişiklikleri 10 OCAK 2013 tarihinde yayınlandı.

SGK yeni bir hamle yaptı ve "bir ay 28 gün mü, 30 gün mü" tartışmasını atlayarak, "bir ay" sözünü kaldırdı.

Bunun yerine "28 gün" süresini koydu.

 

6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

(Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

 

Beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

b) Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28 günlük dozda (yeni!), (SUT’ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla)

 

Sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 28 günlük doza  (yeni!) kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.

(İçerisinde 30 tablet olan ilacın 14 tabletliği varsa dikkat edilmeli!)

 

*******

 

6.1.5. Elektronik reçete uygulaması

(Yeni Uygulama!)

dokuzuncu fıkra eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 01.02.2013)

 

(9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temininde;

 

a) SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde (EK-2) yer alan hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-2 listesinde tanımlı ilaçlar uygulama kapsamındadır.

1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50)

2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9)

3- (4.5.) Arteriyel hipertansiyon (I10 -I13) (I15)

4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi * (E78)

5- (7.2.1.) Diabetes Mellitus (E10 – E14)

6- (10.3.1.) Parkinson hastalığı (G20)

7- (10.7.) Demans (F00) (F01.1 – F01.9) (F02-F03) (G30)

8- (12.1.) Glokom (H40.1-H40.9)

9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplastired reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8-T86.9)

10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1)

b) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç temini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete düzenlenir.

c) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT ’ta belirtilen özel hükümler ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir.

ç) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlenmesi şartı aranır.”

 

Bu sağlık raporları ile ilk reçete tarihinden itibaren 6 ay boyunca hasta reçete yazdırmadan ilaç alabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken durum; hasta ilacı bu rapor ile ilk defa alıyorsa önce 28 günlük ilaç alacak, sonra reçetesiz 3 aylık ilaç alabilecek. Toplam 3 ay 28 günlük ilaç kullandıktan sonra "reçetesiz ilaç alabilme" günü 2 ay 2 gün kalmış olacak.

Şimdi önemli soru şu: Sistem bunu uyaracak mı, yoksa yeni kesintilerin kapısı mı açılacak?

*******

 

6.2.1.C-1- Anti TNF (Tümor Nekrözis Faktör) ilaçlar

birinci ve yedinci fıkra değişti. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

 

(1) Erişkin ve Juvenil Romatoid Artirit;

(b bölümü yeni eklendi!) b) Juvenil romatoidartritli (Poliartiküler-idiyopatik-kronik) hastalarda NSAİ ve/veya metotreksat ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış ise bu durumun belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak Anti-TNF ilaçlarla tedaviye başlanabilir. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 30 yanıtının alınması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında ACR pediatrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik cevap kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50 ye ulaşmayan hastalarda Anti TNF tedavisine devam edilmez.”

(7) Bu ilaçların intravenöz formları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı (eklendi!) ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurumunda uygulanır. Subkütan formlarının ilk dozları fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı (eklendi!) ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesisinde hekim gözetiminde yapılır, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman hekim uygun gördüğü ve sağlık kurulu raporunda “Mahallinde tedavisi sürdürülebilir” ibaresine yer verdiği taktirde hastane dışında uygulanmak üzere üç aylık dozlar halinde reçete edilebilir.”

*******

6.2.1.C-3-Abatasept  (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

 

 

(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda;...

(2 . bölümü yeni eklendi!)  2) Juvenil romatoid artritli (Poliartiküler-idiyopatik) hastalarda;

a) 3 aylık anti TNF tedavisine rağmen ACR pediatrik 30 cevap kriterine ulaşamayan çocuk hastalarda metotreksat ile kombinasyon halinde, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir çocuk romatoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

b) İlk 3 aylık abatasept kullanımı sonunda ACR pediatrik 30 cevabına ulaşmış hastalar için bu durum raporunda belirtilmek koşuluyla tedavi devam ettirilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun ve 3. Aydaki ACR pediatrik cevap kriterinin yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında 6 ayda bir ACR pediatrik cevap kriterine bakılır, başlangıç ve ACR cevap kriterleri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50 ye ulaşmayan hastalarda abatasept tedavisine devam edilmez.”

*******

 

6.2.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri

İkinci ve üçüncü fıkraları değişmiştir.(Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, Sertindol, paliperidon ) ve kombinasyonlarının (eklendi!) oral formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.

(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlercereçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise Ek:2/C  hükümlerine göre reçete edilebilir. (eklendi!)

*******

6.2.9.A- Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük Tarihi: Yayınlandıktan 5 iş günü sonra)

(2) Tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçete/raporda belirtilir. (cihaz çıktısı isteği kaldırılmıştır.!)

 

*******


Eczacının Sesi


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim