TİTCK: ’TL ile yapın’

Sağlık alanı faaliyetleri

Son güncelleme: 08-01-2019

TİTCK: Sağlık alanında faaliyet gösteren tüm kurumlar faaliyetlerini Türk Lirası ile yapacaklar…

TİTCK’ nın Duyurusu:

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kurumların/Kuruluşların/Derneklerin/Sendikaların Dikkatine

Bilindiği üzere 03.07.2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile beşeri tıbbi ürünlerin, enteral beslenme ürünlerinin, tıbbi mamaların tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir ve sağlık meslek mensupları ile sağlık kurum/kuruluşlarına yapılan değer aktarımlarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Ayrıca Türk Lirası kullanımına ilişkin 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)” yayımlanmıştır.

Sağlık alanında faaliyet gösteren kurumların/kuruluşların/derneklerin/sendikaların Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler için değer aktarımı taleplerini, ilgili kararname ve tebliği dikkate alarak Türk Lirası olarak düzenlemelerine ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

HİZMETE ÖZEL

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

NORMAL

Sayı : 95491531-508.99- 19.12.2018

Konu : Türk Lirası Kullanımı

Bilindiği üzere 03.07.2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile beşeri tıbbi ürünlerin, enteral beslenme ürünlerinin, tıbbi mamaların tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir ve sağlık meslek mensupları ile sağlık kurum/kuruluşlarına yapılan değer aktarımlarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

İlgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; “Bilimsel toplantı: Bilimsel bir konuda bilgi vermek amacı ile Bakanlık, sağlık meslek mensuplarının üyesi bulundukları ulusal ve uluslararası dernekler, sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, hekim/diş hekimi/eczacı meslekî örgütleri veya ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenen yurt içi veya yurt dışı kongreleri, sempozyumları, çalıştayları, seminerleri, kursları ve toplantıları” ve (j) bendinde; “Tanıtım: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin tıbbi-bilimsel özellikleri hakkında ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenen veya ruhsat/izin sahiplerinin adı, talebi, katkısı, desteği ile sağlık meslek mensuplarına gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerini; bu çerçevede ürün tanıtım temsilcilerinin aktivitelerini, tıbbi ve mesleki kitap ve dergilere verilecek ilanları, doğrudan postalama veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak duyuruları, bilimsel toplantıları ve ürün tanıtım toplantılarını ve benzeri etkinlikler ile yapılacak faaliyetleri,” olarak tanımlanmıştır.

 Yine ilgili Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Ruhsat/izin sahipleri; yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılacak sağlık meslek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım masraflarını aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla destekleyebilirler:

a) Bir sağlık meslek mensubu aynı yıl içerisinde toplam dört kez ruhsat/izin sahiplerinin desteğinden yararlanabilir; bu dört desteğin sadece iki tanesini aynı ruhsat/izin sahibi sağlayabilir ve yine bu desteğin yalnızca ikisini yurt dışında yapılan toplantılarda kullanabilir. Sağlık meslek mensuplarının ruhsat/izin sahiplerinin desteğiyle; konuşmacı, yazılı veya sözlü bildiri sunan araştırmacı olarak katılım sağladıkları toplantılar bu kapsamda değerlendirilmez.

b) Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda, bu toplantılara iştirak eden katılımcılar bu fıkranın (a) bendindeki katılım sayısı sınırlamasından muaftır.

c) Destek doğrudan kişiye değil toplantıyı düzenleyen organizasyona veya organizasyonlara yapılır. ” ve 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında; “Ruhsat/izin sahibi, sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sağlık meslek mensupları ve üyesi bulundukları meslekî örgütler, sendikalar ve sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 10’unu aşan her türlü değer aktarımlarını sadece aşağıda belirtilen şartlara uymak kaydıyla yapabilir:

a) Ruhsat/izin sahibi, bir takvim yılı içinde yapılan değer aktarımlarını Kurum tarafından belirlenen formatta ve ayrıntılı olarak bir sonraki yılın ilk altı ayı içerisinde Kuruma bildirir.

b) Bu kapsamda yapılacak değer aktarımında, değer aktarımının kabulü ve bu değer aktarımının Kuruma bildirilebilmesi için ruhsat/izin sahibi tarafından sağlık meslek mensubunun, diğer kurum ve kuruluşlarda ise yetkili amirin yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınmaması halinde ruhsat/izin sahibi tarafından değer aktarımı yapılamaz” hükümleri yer almaktadır.

 Bu süreçte Türk Lirası kullanımına ilişkin 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)” yayımlanmıştır.

 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Tebliğ esas alınarak; ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince ruhsat/izin sahipleri ile sağlık kurum/kuruluşları ve sağlık meslek mensupları arasında yapılacak sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacağı açıktır. Bu kapsamda sağlık meslek mensuplarına yönelik olarak ruhsat/izin sahibi desteği ile Derneğiniz tarafından düzenlenecek tüm organizasyonlarda ve diğer tüm değer aktarımlarında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Tebliğe göre Türk Lirası olarak sözleşmelerin yapılması konusuna hassasiyet gösterilmesinin dernek/sendika üyelerinizle paylaşılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

 Kurum Başkanı


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim