Muhasebecileriniz ve Eczane Çalışanlarınız Hakkında

Son güncelleme:30-09-2014

 

MUHASEBECİLERİNİZ ve ECZANE ÇALIŞANLARINIZ HAKKINDA

Serbest eczaneler; ticari bir işletme niteliğinde olan kuruluşlardır. Ticari bir işletme olan eczanelerin sahipleri ve mesul müdürleri sağlıkla ilgili yasal yükümlülüklerinde Sağlık Bakanlığı ve meslek odalarına karşı sorumlulukları olduğu gibi muhasebe ve vergi uygulamaları ile ilgili Maliye Bakanlığı, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu uygulamaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yasa ve yönetmeliklerle belirlemiş olduğu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken bir çok prosedüre uymak ve zamanında yerine getirmek zorunda oldukları bir çok yükümlülükleri vardır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kısaca Aşağıdaki Gibidir:

1.   Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı yasayla yetki almış ruhsatlı muhasebeci veya Mali müşavirlerce imzalanması kanun gereğidir.

2.   Muhasebeci veya Mali müşavirlerle, yapacağı işlerle ilgili olarak mutlaka TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) tarafından bastırılan seri ve sıra no’lu form ile sözleşme yapılmalı ve üstleneceği görevlerin çerçevesi ve sorumlulukları belirlenmelidir.

3.   Satın alınan emtia ve yapılan satışlarla ilgili evraklar düzgün bir şekilde saklanmalıdır.

4.   Kirada meydana gelen değişiklikler yazılı olarak muhasebeye bildirilmeli ve beyannameleri buna göre düzenlemeleri sağlanmalıdır.

5.   Yıllık gelir beyannamesi verilmeden önce, her türlü kazanç ve gelirden (faiz, kira, ristürn vb) ve hayat standardınızla ilgili her türlü değişimden doğru olarak muhasebecinizi bilgilendirin.

6.   Şu anda eczanelerde "ortalama kâr haddi" yasal olarak uygulanmamaktadır. Dolayısıyla her eczanenin kâr oranları kendi alış ve satış koşullarına göre değişir. Yani, her eczacı bu koşullara göre kendi kâr oranını muhasebecisiyle görüşerek belirlemelidir.

7.   İşçi giriş ve çıkışları mutlaka muhasebeye bildirilmeli, çalışanların bekletilmeden SSK’na ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirimlerinin yapılması sağlanmalıdır.

    Her bir çalışan için özlük dosyası hazırlanmalıdır. Bu özlük dosyasında; işçinin kimlik bilgileri, Kamu Sağlık Kurumlarınca düzenlenmiş sağlık raporu (6331 sayılı kanun, 15/b-1 maddesi), sabıka kaydı (istenirse), ikametgahı (istenirse), Risk Değerlendirmesi Analizi (6331 sayılı kanun 4. maddesi), işçinin görevi ve işyerinde uygulanacak kuralların yazılı olarak tebliğ edildiği İŞ SÖZLEŞMESİ (4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesi) (Örnek olarak; "İş Sözleşmesi" ve "İşyerinde Çalışma Kuralları" ektedir).

    Çalışanın iş feshi de 4857 sayılı kanun’un 19. maddesi gereği yazılı olarak yapılmalı ve fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmelidir..

8.   Çalışanlara ait ödemeler AYRINTILI ÜCRET BORDROLARI ile yapılmalı ve ücret bordrolarının çalışanlar tarafından - "maaşını, mesai ücretini, asgari geçim indirimi bedelini aldığına" dair - imzalaması MUTLAK SURETLE SAĞLANMALIDIR. Bankalardan ATM makineleri aracılığı ile ücret ödemeleri yapılıyorsa talimat ve listeler, kanuni saklama süreleri içerisinde gerekli defter ve belgeler gibi gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere saklanmalıdır.

9.   Yıllık ücretli izinler yasada öngörüldüğü gibi kullandırılmalı ve izinlerin kullandırıldığı imzalatılmalıdır. (Son senelerde çalışanları tarafından "maaşını, mesai ücretini, asgari geçim indirimi ücretini almadığı" ve "izin kullandırılmadığı" nedenleri ile mahkemeye verilmiş bir çok meslektaşımız vardır )

10.             Her yıl mutlaka eczanenin envanterini çıkartın. Her 3 yılda bir kesin envanter kanun gereğidir.

11.             Beyanname (muhtasar, KDV, Kira, Stopaj), vergi, Bağ-Kur, SSK vb. ödemelerinizi muhasebecinize yaptıracaksanız mutlaka "ÖDENDİ" makbuzlarını veya fotokopilerini isteyiniz.

    (Not: Ödediğiniz Bağ-Kur priminiz, yanınızda çalıştırdığınız işçinin SSK priminden az olamaz).

12.             İşyeri kiralarının mutlaka BANKA ARACILIĞI ile yatırılması gerekmektedir.

13.             İrsaliyeli faturalarda "teslim eden" ve "teslim alan"ların imzalarının bulunması istenmektedir.

NOT 1 : Eczanenizi açmadan önce VERGİ DAİRESİNE "işe başlama bildiriminde" bulunmanız gerekmektedir.

NOT 2 : Konu ile ilgili değişiklikleri ve yenilikleri web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bilgilerinize sunulur.

********************************************************

 

 

 

İ Ş S Ö Z L E Ş M E S İ (ÖRNEKTİR)

TARAFLAR         

 

İŞVEREN   : …………………………………Eczanesi

                    Ecz. …………………………… (TC No: ............. )

                    (adres)………

                    (tel., faks, e-mail)

 

İŞÇİ          : ………...  ( TC No: .............. )

                    (adres)……..

                    (ev tel., cep tel., e-mail)…….

 

GÖREVİ    : ……………….

 

İŞYERİ

İşbu sözleşmede belirtilen işyeri, işveren tarafından işçiye çalışması için tahsis edilecek olan çalışma mekanlarıdır.

 

İŞ

Bu iş akdi ile işçiye ........ Eczacı Odası tarafından belirlenen eczane çalışma saatleri içinde verilecek iş yukarıda yazılı olmakla birlikte, işbu sözleşmeye ek olarak işveren tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan işyeri çalışma usul ve esaslarını belirten yazılı yönergelerde belirtilen işlerden işverence işçiye verilecek işlerdir.

 

KAPSAM

İşveren tarafından İş Kanunu ve geçerli mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış veya hazırlanacak olan İşyeri Çalışma Usul ve Esaslarını Belirtir Yönetmelik vb. iş yönergeleri iş bu iş sözleşmesinin kapsamındadır.

 

SÖZLEŞME KOŞULLARI

 

SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI

Madde 1-  İşbu sözleşme işçinin fiilen işe başladığı …/…./201… tarihinden itibaren geçerlidir.

 

İŞÇİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 2-  22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, işçi işyerinde ve/veya işyeri dışında işverence verilecek işleri zamanında ve özenle yapmak ve işyerindeki çalışma kural ve esaslarına uymak zorundadır. Bu kural ve esaslar sözleşme eki olarak işçiye bildirilecektir. İşçinin işyerindeki görevi işverence belirlenir.

        İşçi ayrıca, özlük dosyasında bulundurulmak üzere işveren tarafından kimliği ile ilgili olarak istenilen belgeleri temin etmek, doldurulmak üzere kendisine verilmiş bulunulan belgeleri eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurmak zorundadır.

        İşçinin, bu iş sözleşmesi ile yapmayı kabul ve taahhüt ettiği işin yerine getirilmesi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilir, işçinin işi ile ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi amacı ile işverence veya göstereceği kişi ve kuruluşlarca kendisine verilecek kurs, seminer, konferans vs.’ ye, işverence yapılacak çağrılı toplantılara işçi katılmak zorundadır. Bu aktivitelerde geçen süreler için işçi fazla mesai ücreti talep edemez.

        İşçi iş yerinden istifa ya da iş akdinin feshi nedeni ile ayrılmadan önce …………… Eczanesi bünyesinde çalıştığı süre içerisinde edindiği tüm bilgi ve belgeleri …………… Eczanesi sahip ve mesul müdürüne veya …………. Eczanesi sahip ve mesul müdürünce kendisine gösterilecek kişiye aktarmak zorundadır. Bu bilgi ve belgeleri …………… Eczanesi sahip ve mesul müdürünün izni ve bilgisi dışında şahsi olarak sair hiç kimseye aktaramaz, sair hiç kimse ile paylaşamaz, sair hiçbir iş amacı ile kullanamaz, kullandırtamaz. Aksi durumun tespiti halinde …………….. Eczanesi sahip ve mesul müdürünün kendisi hakkında açacağı ceza ve tazminat davalarını önceden ve şartsız olarak kabul eder.

               

DENEME SÜRESİ

Madde 3-  Bu iş sözleşmesinde belirtilen iş ile ilgili deneme süresi işçinin işe başladığı tarihten itibaren iki aydır. İşveren bu süreyi gerekli gördüğü hallerde kısaltabileceği gibi bu süre dolmadan işçiyi kıdem tazminatı vermeksizin dilediği zaman işten çıkartabilir.

 

İŞÇİNİN ÜCRETİ

Madde 4 - İşbu sözleşme ile işçinin ücreti aylık bürüt ……….- TL olup, hesaplanan net maaşı ve ek ödemeler her ayın bitiminden itibaren beş gün içinde işçiye ödenir.

 

İSTİFA, İHBAR SÜRESİ VE İHBAR TAZMİNATI

Madde 5- İşçi, işyerinden ayrılmak isterse deneme süresi içinde en az bir hafta ve deneme süresi bitiminden sonra İş Kanunundaki daha uzun süreler saklı kalmak koşuluyla en az onbeş gün önceden istifasını vermek zorundadır. İşçi, ihbar süresince işyerinde çalışmak ve yaptığı işi işveren veya göstereceği kişiye teslim etmek zorundadır. İşverenin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği durumlarda işçiyi ihbar süresince çalıştırmak veya ihbar tazminatını ödeyerek hemen iş sözleşmesini sona erdirmekte serbesttir.

        Taraflar değişen adreslerini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar, aksi durumda bu iş sözleşmesinde yazılı adresler tebligat adresi olarak geçerlidir.

 

YASAL HÜKÜMLER

Madde 6-  İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda İş Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

UYUŞMAZLIKLAR

Madde 7-  İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ....................... Mahkemeleri yetkilidir.

        İş bu .... sayfa ve 7 maddeden oluşan iş akdi …/…/201… tarihinde iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca okunarak imza altına alınmıştır. Taraflarca imzalanan bir nüsha ……………….. Eczanesi sahip ve mesul müdürü Ecz. ……………………., diğer nüsha da işçi …………………………tarafından teslim alınmıştır.    

          

                 İŞVEREN                                  İŞÇİ

        ……………… ECZANESİ                         ……………………

SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜ

        ECZ. …………………………..

                 

Sözleşme Eki : ………………… Eczanesinde uygulanacak genel çalışma kuralları.

********************************************************

 

(ÖRNEKTİR)

………………………….. ECZANESİNDE UYGULANACAK GENEL ÇALIŞMA KURALLARI:

 

A) Çalışma Saatleri ve fazla mesai;

1- Çalışma saatleri; ................. Eczacı Odası tarafından belirlenen ve ilan edilen eczanelerin çalışma saatleridir. Aksi ilan edilmediği sürece Kış saati uygulamasında 09.00 - 19.00, Yaz saati uygulamasında 09.00 – 19.30 arasıdır. İşçi işyerinde işe başlarken bu çalışma saatlerini ve eczanenin nöbetçi olduğu günlerde yapacağı fazla mesai çalışmasını kabul ve muvafakat ettiğini beyan eder.

Her çalışma günü çalışanlar arasında sıralama yapmak şartı ile 12.00 – 14.00 saatleri arasında 1’er saat öğle tatili yapılacaktır. Öğleden önce ve öğleden sonra günün iş yüküne göre eczane sahip ve/veya mesul müdürünün belirleyeceği saatlerde çalışanlar arasında sıra ile 15’er dakikalık ara dinlenme süreleri verilir.

2- Günlük işlerin o gün içerisinde bitirilmesi gereklidir. Fazla mesai, iş kanununda belirtilen haftalık çalışma saatinin üzerinde kalan ve ……………. Eczanesi sahip ve mesul müdürünün direktifi doğrultusunda yapılan çalışmalar için geçerlidir. Her ayın çalışma saati, o ay içindeki haftalık çalışma saatlerinin toplamı doğrultusunda hesaplanır.

 

B) Çalışanların Genel Görünümü;

1- Çalışanlar, çalışma alanlarına bakımlı, işyerlerinde genel kabul görmüş, mevsim şartlarına uygun temiz giysilerle gelmelidirler. Eczanede çalışanlar, çalışma ve fazla mesai saatleri içinde beyaz önlük giyeceklerdir, isim ve görevlerini belirten yaka kartlarını takacaklardır.

2- Çalışanlar sağlıkları ve bedenleri ile ilgili genel hijyen kurallarını yerine getirmeli ve bu konuda gerekli duyarlılığı göstermelidir.

 

C) Çalışma Alanları;

1- Çalışanlar kendi çalışma alanının tertip, temizlik ve düzeninden sorumludur. Çalışma alanı terk edilmeden önce her dosya, belge, yazışma metni vs. açıkta kalmayacak şekilde ilgili yerlerine konulmalı, çalışma masası toparlanmalı ve sorumlulukları altındaki elektronik aletlerin usulüne uygun kapatılması sağlanmalıdır.

2- Çalışma alanlarında, çalışanın yaptığı iş ile ilgisi olmayan her türlü malzeme, özel eşya, varsa sağlık sorunu için gerekli olanlar dışında gıda maddesi ve sair ürün bulundurulmamalıdır.

3- Eczanede birden çok servis bulunduğu durumda, servis çalışanları, servis sorumlusunun organizasyonluğunda kendi servislerinin görev alanına giren işlerin planlamasını yapmalı, birbirlerine gerekli bilgi aktarımını ve dayanışmayı sağlamalıdır. Her servis çalışanı, kendi servisinin görev alanına giren işlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır.

4- Eczane sahip ve mesul müdürü gerekli gördüğünde servisler arasında eleman değişimi yapabilir.

 

D) Yemek;

1- Yemek, öğle tatili için belirtilen zaman içerisinde veya fazla mesai yapılan gece nöbetleri ve tatil nöbetlerinde uygun saatler içerisinde Eczanenin mutfak bölümünde veya Eczanenin dışında yenilecektir.

2- Fazla mesai olarak belirlenen zamanlar içerisinde, yemek Eczane sahip ve mesul müdürü tarafından temin edilmediği durumlarda yemek ücreti öğün başına azami ……..TL’dir. Yemek bedeli olduğunu belirten perakende satış fişi veya fatura karşılığı Eczane sahip ve mesul müdürü tarafından ödemesi yapılır.

 

E) Ortak Alanların ve Ortak Malzemenin Kullanımı;

1- Her çalışan ortak kullanım alanlarını (mutfak, wc, oturma bölümü) usulüne uygun olarak kullanmak, kendisinden sonra kullanacak olana temiz olarak bırakmak zorundadır.

2- Ortak malzemeler (bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makinesi, klima, tv., fax makinesi, telefon cihazları, çay-kahve makinesi, vs.) usulüne uygun olarak kullanılacaktır. Eğer kullanımları bilinmiyorsa, kullanmayı bilen bir çalışanın ya da eczacının yardımı istenecektir.

3- Her çalışan yangın söndürme aletlerinin, elektrik ana şalterinin, su ana vanasının, mutfak tüpünün, doğalgaz ana vanasının yerini ve kullanımını bilmek zorundadır.

4- Eczane mekanını en son terk edecek kişi bilgisayarların, yazıcıların ve elektrik ile çalışan aletlerin kapalı olduğunu, su musluklarının kapalı olduğunu, mutfaktaki ocağın ve tüpgazın/doğalgazın vanalarının kapalı olduğunu, elektriklerin kapalı olduğunu kontrol edecektir.

5- Çalışanlar her türlü zaman ve sarf malzemelerinin kullanımında tasarruflu olmaya, dahili telefonlar ya da mobil telefonlar ile çok zorunlu olmadıkça özel telefon görüşmesi yapmamaya dikkat edeceklerdir.

6- Mesai saatleri içinde çok zorunlu olmadıkça gerek ortak bilgisayarlardan, gerekse işçiye ait mobil iletişim aletlerinden sosyal medya ve mesajlaşma ortamlarında zaman geçirilmeyecektir.

 

F) Yıllık İzin ve Mazeret İzni Kullanımı;

1- İş Kanununda yazılı sürelerde yıllık iznini kullanmak isteyen çalışanlar, izinlerini kullanmak istedikleri tarihleri en geç Nisan ayının sonuna kadar Eczane sahip ve mesul müdürüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Bu süre içinde talepte bulunulmadığı taktirde izin tarihleri Eczane sahip ve mesul müdürünce belirlenecektir.

2- Yasal izinler dışında izin kullanma talebi, mutlaka istemin ne olduğunun açık olarak belirtildiği yazılı başvuru ile olacaktır. Kullanılan izin süresi, yıllık izin süresinden düşülecektir. O senenin yasal yıllık izni kullanılmışsa gelecek yılın izninden mahsuplaşacaktır.

 

G) Avans Talebi;

1- Acil ihtiyaçları amacı ile avans talep eden çalışanlar, bu istemlerini yazılı olarak Eczane sahip ve mesul müdürüne iletirler.

2- Avans miktarı çalışanın brüt maaşının yarı miktarının üzerinde olamaz ve azami 3 (üç) ay içerisinde kapatılmalıdır.

3- Avans talebi senede iki kereden fazla olamaz.

 

H) Davranış ve Hitabet;

1- Çalışanlar gerek birbirlerine, gerekse eczaneye gelen kişilere karşı güler yüzlü, saygılı olmak ve nezaket kuralları içinde davranmak zorundadır.

2- Çalışma alanları içinde yüksek sesle konuşmamaya dikkat edilmelidir.

 

I) Sorumluluk ve gizlilik;

1- Çalışanlar yaptıkları işlerle ilgili gerekli dikkati ve ilgiyi göstermek zorundadırlar. Dikkatsizlik ve ilgisizlikleri nedeni ile oluşacak zararların sorumluluğunu taşırlar.

2- Çalışanlar, çalıştıkları süre içersinde eczane, eczane sahip ve mesul müdürü, diğer eczane çalışanları ve eczaneden hizmet alan kişi ve kurumlarla ilgili edindikleri bilgileri, eczaneye ait malzemeleri aileleri dahil hiç kimseye aktaramazlar, paylaşamazlar ve sair kişilere kullandırtamazlar. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirler.

 

Yazılanları okudum ve anladım.  .../.../201..

İşçi ..................

 


Ecz. Ertan ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim